boka

BOKNINGSVILLKOR

Bokningsvillkor för Studentkryssningar 2024

Bokningsvillkor för Studentkryssningar 2024


BOKNINGSVILLKOR

Dessa avtalsvillkor tillämpas på Studentkryssningar arrangerade av Studentresor i Sverige AB under marknadsföringsnamnet Fun Cruises. En paketresa som avses i dessa villkor har huvudsakligen anskaffats för enskilt ändamål och säljs eller erbjuds till försäljning i Sverige. 

Researrangören, nedan benämnd SR, har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna paketresevillkoren om tillämpningen av särskilda villkor kan motiveras med resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. 

I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår hemsida www.funcruises.se vilken resenären ska ta del av. 

SR kompletterande särskilda villkor är markerade i kursiv stil. 


 1. Avtalet

 2. Pris & Betalning

 3. Resenärens rätt till ändring & avbeställning

 4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

 5. Ändringar före avresan

 6. Arrangörens ansvar för paketresans genomförande 

 7. Prisavdrag & Skadestånd

 8. Reklamation

 9. Resenärens ansvar under resan

 10. Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans 

 11. Erbjudande i samband med bokning av resa

 12. Publicering & Hantering

 13. Tvistlösning

 14. Förbehåll om ändringar 1. AVTALET 

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när bokningsvillkoren godkänts av huvudresenären vid bokning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. 

1.2 Huvudresenär, även kallad kapten, är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. 

1.3 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. 

1.4 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum. 

1.4.1 Som EU medborgare krävs inget visum till Estland. Övriga nationaliteter hänvisas till Estlands ambassad i Stockholm. https://stockholm.mfa.ee/

1.4.2 För nordiska medborgare samt medborgare från andra EU/EES-länder krävs en giltig fysisk id-handling så som Pass eller Nationellt ID-kort.
För medborgare i övriga länder, fysiskt pass och visum, om det krävs. Kontakta Estlands ambassad eller konsulat och kontrollera pass- eller visumbestämmelser som gäller vid resa. Körkort, ID-kort utfärdat av skatteverket och banker samt LMA-kort
godkänns inte som resehandling. 

1.5 Nedre åldersgräns för deltagande är 18 år fyllda senast avresedagen. Inga undantag. 

1.5.2 Deltagare född tidigare än 2003-01-01 får ej delta. Undantaget resenär som kan styrka att denne studerar på gymnasiet. 

1.6 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris. 

1.7 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. 

1.7.1 Alla önskemål skall skriftligt bekräftas av SR. Att SR tar emot önskemål innebär ej att SR garanterar att önskemålet kan tillgodoses.  

1.7.2 Vid bokning av flera rum kan SR inte garantera eller påverka att rummen är placerade intill varandra. 

1.8 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med legitimationen. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären. Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären. 

1.9 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. 

1.9.1 För rätt till inställande av Studentkryssningen ska passagerarantalet understiga 1500 resenärer. Om SR har anledning att anta att antalet resenärer ej uppnås enligt ovanstående, har SR rätt att ställa in resan. SR ska snarast möjligt och senast 48 timmar före avresa meddela berörda resenärer om att resan är inställd. 2. PRIS & BETALNING 

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. 

2.2.1 Tidpunkt för slutbetalning väljs av resenären vid bokningstillfället. Vid bokningstillfället kan resenären välja att betala hela resans pris direkt eller att dela upp betalningen på en till tre månader. Slutbetalningen skall då vara SR tillhanda senast den 30e september -23 vid en månad, 31a oktober -23 vid 2 månader och 30e november -23 vid 3 månader om inget annat avtalats. 

2.2.2 Förutsättning för att välja delbetalning på tre månader är att resan bokas i september -23. För delbetalning på två månader måste resan bokas senast i oktober -23. För delbetalning på en månad måste resan bokas senast i november -23. För resor bokade från december -23 och senare skall hela resans pris betalas vid bokningstillfället.

2.2.3 Vid delbetalning tillkommer en avgift á 50 kr per betalning.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 

2.3.1 Anmälningsavgiften för SR resor är 250 kr/resenär för Studentkryssningar. Anmälningsavgiften skall vara SR tillhanda i samband med bokningstillfället. Vid bokningar gjorda från den 1a december 2023 betalas hela resans pris omgående vid bokningstillfället. 

2.3.2 Avbeställningsskydd betalas alltid i samband med bokning. Kostnaden för detta tillkommer utöver de 250kr/resenär som betalas i samband med bokning. 

2.3.3 Resor som bokas senast december -23 kan betalas med faktura, via bankgiro eller swish, eller via direktbetalning med swish. Från januari -24 sker all betalning direkt via swish.
Fullständig betalning för resan måste vara SR tillhandahållen innan biljetterna hämtas ut på avresedagen.

2.3.4 Betalningsvillkor för faktura är 14 dagar. Vid fakturabetalning tillkommer en avgift á 40 kr.  

2.4 En serviceavgift á 25 kr tillkommer vid bokningstillfället.

2.5 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. 

2.5.1 Om en eller flera resenärer avbeställer sin resa kan ett högre pris per resenär belasta övriga i resesällskapet. 

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING & AVBESTÄLLNING 

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören. 

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift. 

3.2.1 Avbeställning ska ske personligt genom att kontakta SR. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp undantaget anmälningsavgiften. Avbokningen är inte genomförd förrän den är bekräftad av SR.

3.2.2 Vid avbeställning av bokningen 30-15 dagar före avresa skall resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

3.2.3 Vid avbeställning av bokningen 14-0 dagar före avresa skall resenären erlägga 100% av resans pris. 

3.2.4 SR skall återbetala det belopp som enligt avbokningsvillkoren, resenären har tillgodo, senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning sker i regel till huvudresenären om inget annat avtalas. 

3.3 Avbeställning av resa där hela resans pris ej erlagts

3.3.1 Om resenären väljer att avboka sin resa efteratt anmälningsavgiften betalats skall denne omgående kontakta SR. Resenären får ej tillbaka anmälningsavgiften.
Om detta sker mer än 30 dagar innan avresa behöver hela resans belopp ej betalas. Om detta sker 30-15 dagar före avresa skall resenären erlägga 50% av resans pris. 

Om detta sker 14-0 dagar före avresa skall resenären erlägga 100% av resans pris. Eventuella faktura- och förseningsavgifter betalas alltid. 

3.4 Om resenären ej infinner sig för avresan vid angiven tid och plats, eller ej kan delta/fullfölja p.g.a. han/hon saknar för resan nödvändiga dokument, så som giltig legitimation etc., äger SR rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.5 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet. I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Önskar resenären avbeställningsskydd ska resenären vid bokning erlägga en avgift enligt researrangörens prislista. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas vid bokningstillfället, ej i efterhand och kan ej heller återkallas. Vid avbeställning på grund av sjukdom eller olycksfall ska läkarintyg utfärdas av legitimerad och ojävig läkare senast på avresedagen. Av läkarintyget ska det framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa. Dessutom ska läkarintyget innehålla uppgifter om diagnos, datum för första behandling eller undersökning samt datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande till resa. 

Om du behöver avboka din resa ska du kontakta SR snarast. 

3.5.1 Avbeställningsskydd BASIC gäller om du måste avbeställa din kryssning på grund av sjukdom eller olycka som drabbar dig själv eller dina närmaste (släkt/sambo) och gäller endast med ett giltigt läkarintyg.
Avbeställningsskydd BASIC är personligt och gäller endast den som beställt det. Med undantag för en administrativ avgift på 250 kr återbetalas hela den personliga bokningssumman - hytt och tillval, vid avbokning, som styrks med läkarintyg daterat senast avresedagen. 

Avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbokning.
Vid avbeställning på grund av sjukdom eller olycksfall ska läkarintyg utfärdas av legitimerad och ojävig läkare senast på avresedagen. Av läkarintyget ska det framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa. Dessutom ska läkarintyget innehålla uppgifter om diagnos, datum för första behandling eller undersökning samt datum för den behandling eller undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande till resa. 

Avbeställningen med tillhörande läkarintyg skall skickas via brev (Studentresor i Sverige AB, Sandbacka Park, 811 32 Sandviken)eller fotograferat via mail, senast 14 dagar efter den avbeställda resans avgångsdatum.
Avbeställningsskyddet gäller från att det betalats fram till 2 timmar före planerad avgångstid. 

Avbeställningsskydd SUPER gäller oavsett av vilken anledning du vill avboka din kryssning.
Skyddet är personligt och gäller endast den som beställt det. Hela den personliga bokningssumman - hytt och tillval, återbetalas vid avbokning. 

I skyddet ingår fri namnändring fram till och med 2 timmar innan avgång. Vid gratis namnändring gjord mindre än 31 dagar innan avresa är skyddet förbrukat och överlåts inte till den nya resenären.
Avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbokning.
Avbeställningsskyddet gäller från att det betalats fram till 2 timmar före planerad avgångstid. 

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET 

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid. 

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats. 

4.2.1 Om överlåtelse sker mer än 30 dagar innan avresa utgår ingen avgift. Avgiften för att överlåta avtalet mindre än 31 dagar innan avresa är 250 kr/person samt eventuellt tillkommande kostnader från tredje part. Denna kostnad gäller även felstavade namn som behöver korrigeras.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför. 

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN 

5.1 Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av avgångstider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift. 

5.1.1 SR reserverar sig för tidtabellsändringar. Bekräftelsens angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. Avvikelse mellan de definitiva avgångstiderna och de preliminära avgångstiderna berättigar inte till prisavdrag, skadestånd eller annan kompensation. 

5.2 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom såsom pandemi eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning. 

5.2.1 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks. 

5.2.2 För att resenär ska ha rätt att avboka en resa ska det föreligga oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet. En omständighet som var känd vid tidpunkten för bokningen kan inte anses oundviklig. För resor bokade efter det att Covid-19 pandemin var känd, t.ex. efter att ett land som varit stängt åter öppnat upp gränserna, har en resenär som huvudregel inte rätt att avboka kostnadsfritt om inte detta särskilt avtalats mellan parterna. 

5.2.3 Vid händelse av att Studentkryssningen behöver flyttas eller ställas in på grund av Covid-19 har resenären rätt till fri ombokning till nytt datum om sådant tillhandahålls eller avbokning av fulla bokningsbeloppet. Arrangören har rätt att ta ut en administrativ avgift om 250 kr per person. 

5.2.4 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan, undantaget vad som anges i 5.2.2, från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning. 

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE 

6.1 Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 

6.1.1 Arrangören har rätt att anpassa Studentkryssningen efter rådande myndigheters eventuella restriktioner. Detta ger ej resenären rätt till prisavdrag, skadestånd eller uppsägning av avtalet. 

6.2 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt. 

6.3 KLARGÖRANDE: BOKNING & GENOMFÖRANDE VID PÅGÅENDE PANDEMI / COVID-19 

6.3.1 Vid tidpunkten för bokning är Covid-19 allmänt känt och därmed ej oundvikligt om resenären väljer att boka trots vetskapen om pandemin. Därmed förlorar resenären rätten till avbokning med full återbetalning i enlighet med Paketreselagen. För resenärens trygghet finns därför följande åtgärder klarlagda vid bokningstillfället ifall resan skulle påverkas av pandemin Covid-19.  

Planerade datum för avresa 2024 är: 19/2, 26/3, 1/4 & 3/4.Dessa avresor kommer att genomföras om gällande myndighetsbeslut möjliggör avresa. Vid behov kommer arrangemanget att anpassas efter myndigheternas gällande restriktioner. 

I händelse av att Studentkryssningen behöver ställas in på grund av Covid-19 återbetalas alla inbetalda pengar, med undantag för 250:- per resenär i administrativ avgift samt eventuella kostnader för valda avbeställningsskydd. 


7. PRISAVDRAG & SKADESTÅND 

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären. 

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. 

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. 

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar 

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan. 

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

7.6.1 Bilder som SR använder sig av på hemsidan www.funcruises.se samt i marknadsföring kan skilja sig mot verkligheten. Bilder på fartygsfaciliteter och hytter kan variera i utseende och storlek och ska ses som exempel. Berättigar inte till prisavdrag, skadestånd eller annan kompensation. 

7.6.2 SR fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenär vid försening av anslutningsresa eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning. SRansvarar inte för förlorat/stulet bagage. Därför är det viktigt att varje enskild resenär innehar en komplett reseförsäkring. Varje resenär är personligt ansvarig för sitt bagage samt värdesaker under hela resan. 

8. REKLAMATION 

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. 

8.1.1 Reklamation som ej anmälts & åtgärdats på resmålet skall skriftligen skickas till SR senast en månad efter hemkomst. 

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN 

9.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning. 

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de ordningsregler som ställts från rederiet, www.tallinksilja.se 

9.1.2 Resenären är skyldig att följa de ordningsregler som ställts från bussbolaget. 

9.2 Arrangören har rätt att avvisa resenärer som kan utgöra fara eller förorsaka störningar för andra resenärer, för sig själva eller för fartygets säkerhet, är påverkade av alkohol eller andra rusmedel, uppträder störande eller hotfullt eller som inte uppfyller ovannämnda ålders-, ordnings- och övriga regler. 

9.2.1 Det är inte tillåtet att medföra farligt gods ombord på båten. Det som klassas som farligt gods är t.ex. vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Det är inte heller tillåtet att medtaga mat eller dryck ombord. 

9.3 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören. 

9.3.1 Vid bokad bussanslutning godkänner resenären att denne är solidariskt ersättningsskyldig för all skadegörelse på bussen om gärningsmannen ej är känd. 

9.4 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltig legitimation, pass, visum, vaccinationer, och försäkring. 

9.4.1 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören. 

9.4.2 Resenären är skyldig att kontrollera att denne mottagit de resehandlingar samt eventuella tillval, såsom måltider och övriga tilläggstjänster, som denne bokat i omedelbar anslutning till mottagandet. 

9.4.3 Resenären ansvarar för mottagna biljetter och måltidskuponger. Borttappade kuponger ersätts ej. 

9.4.4 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av legitimation, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. 

9.4.5 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören. 

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS 

10.1 Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida. 

10.2 Resenärer med funktionshinder eller med nedsatt rörelseförmåga 

10.2.1 För att kunna ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga likvärdiga förutsättningar att resa med fartyg som andra passagerare har personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga, utöver de allmänna rättigheterna för passagerare, rättigheter enligt EU:s förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1426665556376&uri=CELEX:32010R 1177 

10.2.2 Hytter anpassade för resenärer med funktions- eller rörelsehinder måste bokas genom kontakt med SR då dessa ej är valbara i bokningssystemet. Antalet hytter är begränsat. 

10.2.3 Bussanslutning kan ej erbjudas till resenärer som kräver assistans om denne ej har med sig egen assistans. 

10.3 Om passageraren under resans gång ledsagas av en erkänd ledarhund (ledarhund är hund som är godkänd som ledsagare för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga) skall passageraren inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av ledarhund ur landet. Pass för ledarhund är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med ledarhund inom Europeiska unionen. 

10.3.1 Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter om ledarhund samt antal ledarhundar. 

11. ERBJUDANDE I SAMBAND MED BOKNING AV RESA 

Vid bokning av studentkryssningen har resenären möjlighet att ta del av erbjudanden vid köp av studentmössa från Grand Hats. Alla som bokat studentkryssningen och beställer sin studentmössa från Grand Hats får den levererad gratis till studentkryssningen. 

11.1 Fri frakt gäller för leverans av studentmössan till studentkryssningen. Vill resenären få sin mössa hemskickad tillkommer en fraktavgift på 99 kr. 

11.2 Om resenär ej hämtar ut sin studentmössa under studentkryssningen behöver resenären erlägga 99 kr i fraktkostnad för att få studentmössan hemskickad. 

11.3 Om resenär beställt sin studentmössa till studentkryssningen och sedan avbeställer sin resa behöver resenären erlägga 99 kr i fraktkostnad för att få studentmössan hemskickad. 

12. PUBLICERING & HANTERING 

12.1 SR reserverar sig för eventuella tryckfel i marknadsföringsmaterial, hemsida, informationsmeddelanden samt kryssningsprogram. 

12.2 Resenären ger samtycke till att SR samt dess samarbetspartners kan sända information och erbjudanden till dennes e-post samt telefonnummer. 

12.3 Resenärer samtycker till att SR har rätt att lagra, bearbeta och publicera bilder/filmer/röstinspelningar från aktuellt tillfälle i både tryckt och digital form med ändamålet att informera om bolagets verksamhet. Bilderna/inspelningarna är avsedda att publiceras på webben, sociala medier, i informationsmaterial m.m. 

12.3.1 Resenären ska omedelbart kontakta SR om denne blivit fotad eller filmad och önskar att materialet kasseras. 

13. TVISTLÖSNING 

13.1 Vid klagomål eller reklamation ska SR kontaktas skriftligen senast en månad efter hemkomst från resan: www.funcruises.se/om-oss 

13.2 Om en meningsskiljaktighet rörande avtal om paketresa inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. 

14. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR 

Studentresor i Sverige AB reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.